Press "Enter" to skip to content

Kursy ADR

Nasz ośrodek szkoleniowy organizuje kursy i szkolenia ADR początkowe oraz doskonalące dla kierowców wykonujących przewozy drogowego towarów niebezpiecznych. Organizujemy kursy ADR w niżej wymienionych kategoriach :

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

UWAGA ! Realizujemy kursy także na zlecenia Urzędów Pracy.

Kto może wykonywać transport materiałów niebezpiecznych:

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego Umowa ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Kierowca pojazdu lub inna osoba przewożąca towary niebezpieczne jest obowiązana mieć przy sobie i okazywać na żądanie osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli wymagane dokumenty.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat, za wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 3. ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  • początkowy – jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy;
  • doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.


Ramowy program kursów:

Kurs ADR początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów, d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych.

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:

 • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
 • szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:

 • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
 • szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
 • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.