Press "Enter" to skip to content

Prawo

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. – wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim – uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy krajowe:

Przepisy międzynarodowe:

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR

Przepisy Umowy ADR

Pliki zawierające przepisy Umowy ADR mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Umowa ADR ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Tabela A ADR, RID i ADN, planowana na 2017 r.

Instytut Przemysłu Organicznego, będący władzą właściwą w zakresie klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracował przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju tłumaczenie nazw towarów niebezpiecznych w tabeli A (wspólne dla ADR, RID i ADN).

Polskie nazwy, planowane do użycia w tłumaczeniu ADR/RID/ADN na 2017 rok, podane zostały w ostatniej kolumnie i oznaczone są kolorem niebieskim.

Stan prawny na dzień: 1 maja 2021r

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (www.mib.gov.pl)

UWAGA: W dniu 17 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP 2018  poz. 135 tom 1 – zostały opublikowane zmiany załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (treść zmian można znaleźć tutaj)