Press "Enter" to skip to content

Szkolenia transportowe

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje również szkolenia transportowe prowadzone w formie modułowej, o tematyce ściśle dostosowanej do Państwa potrzeb.

Moduł 1: Kontrola czasu pracy kierujących pojazdami samochodowymi:

 • czas jazdy ciągłej i dziennej;
 • odpoczynek dzienny i tygodniowy;
 • przyrząd kontrolny (tachograf);
 • zapis awaryjny;
 • tarcze rejestrujące (wykresówki);
 • obowiązki pracodawcy;
 • nowe zasady nakładania kar pieniężnych;
 • zadania praktyczne z odczytu i interpretacja zapisów na tarczach tachografu;

Moduł 2: Kontrola drogowa i w przedsiębiorstwie obowiązki i uprawnienia:

 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu transportu drogowego;
 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;

Moduł 3: Kontrola dokumentacji przy wykonywaniu transportu drogowego, lub przewóz na potrzeby własne:

 • kontrola dokumentów przy wykonywaniu transportu drogowego;
 • kontrola dokumentów przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;
 • zasady wypełniania oraz doboru w zależności od pojazdów wykonujących przewozy;
 • omówienie najczęściej pojawiających się naruszeń – wysokość kar pieniężnych;

Moduł 4: Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych:

 • dokument przewozowy;
 • kwalifikacje kierowcy;
 • obowiązkowe wyposażenie;
 • oznakowanie;
 • przewóz luzem, w sztukach przesyłki i cysternach;
 • wyłączenia ze stosowania przepisów ADR;
 • typowe naruszenia;

Moduł 5: Procedury administracyjne podczas kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie:

 • protokół z kontroli;
 • wszczęte postępowanie;
 • decyzja administracyjna;
 • procedury odwoławcze;

Moduł 6: Szkolenie przyszłych przedsiębiorców do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu przewozu osób i rzeczy w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym z tematów:

 • podstawowe obowiązki i prawa przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy Rzeczy,
 • przepisy dotyczące znajomości i stosowania tachografów w pojazdach;
 • przepisy określające zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy;
 • szczegółowe przepisy określające wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym rzeczy;
 • kompetencje administracji rządowej i samorządowej w zakresie transportu drogowego;
 • struktury i zasady organizacji rynku krajowego drogowego transportu rzeczy;
 • przepisy dotyczące kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy;
 • uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego;
 • konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące przewozów rzeczy;
 • dopuszczanie do zawodu i rynku przewoźnika międzynarodowego transportu drogowego;
 • przewozy kabotażowe;

Moduł 7: Zabezpieczenie ładunku oraz przewozy pojazdami nie normatywnymi:

 • sposoby zabezpieczeń;
 • elementy wyposażenia służące do zabezpieczeń ładunków;
 • przewóz różnych ładunków i metody ich zabezpieczeń;
 • przykłady zabezpieczeń;
 • wypadki drogowe, wywołane złym zabezpieczeniem ładunków;
 • zasady kontroli pojazdów nie normatywnych;
 • sankcje karne;

Moduł 8: Szkolenie przygotowujące Kierowców do egzaminów związanych z przewozem towarów niebezpieczne zgodnie z europejską umową ADR.

Moduł 9: Tachografy cyfrowe:

 • obowiązek instalacji;
 • budowa systemu tachografów cyfrowych;
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców;
 • prawa i obowiązki kierowców;
 • odczyt zapisów na tachografach cyfrowych;
 • wyłączenia z obowiązku montowania i używania tachografów;
 • ćwiczeni praktyczne z symulatorem tachografu cyfrowego (SIEMENS VDO);

Moduł 10: Istotne zmiany dla wykonujących transport drogowym:

 • wymagania warunkujące utrzymanie licencji na krajowy i międzynarodowy przewóz osób i rzeczy;
 • nowe warunki wykonywania zawodu „zarządzającego transportem”;
 • pojęcie dobrej reputacji;
 • nowe sposoby poświadczania zdolności finansowej przedsiębiorców;
 • zawieszanie i cofanie licencji, kontrola nieprzerwanego spełniania przez przedsiębiorców warunków dopuszczenia do zawodu przewoźnika;
 • stwierdzanie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi;
 • każdy przewoźnik będzie musiał posiadać odpowiedni lokal i bazę eksploatacyjną!
 • za co można utracić certyfikat kompetencji zawodowych?

Moduł 11: System Elektronicznego Poboru Opłat (SEPO):

 • kogo dotyczy SEPO;
 • zasady funkcjonowania SEPO;
 • kontrola SEPO;
 • zasady naliczania kar;

Moduł 12: SENT – System monitorowania drogowego przewozu towarów:

 • zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;
 • rodzaje towarów objętych systemem monitorowania SENT;
 • przewozy nie objęte SENT;
 • środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów;
 • trasa przewozu a niezbędne informacji do rejestru;
 • zasady kontroli przewozu towarów;
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów w ramach SENT:
  • podmiotu wysyłającego;
  • podmiotu odbierającego;
  • przewoźnika;
  • kierującego środkiem transportu;
 • sankcje karne za nie przestrzeganie zasad monitorowania przewozu drogowego;

Moduł 13: Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

Szkolenia transportowe prowadzone w formie modułowej wyceniane są indywidualnie – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.