Press "Enter" to skip to content

Szkolenia transportowe

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje również szkolenia transportowe prowadzone w formie modułowej, o tematyce ściśle dostosowanej do Państwa potrzeb.

Moduł 1: Kontrola czasu pracy kierujących pojazdami samochodowymi:

 • czas jazdy ciągłej i dziennej;
 • odpoczynek dzienny i tygodniowy;
 • przyrząd kontrolny (tachograf);
 • zapis awaryjny;
 • tarcze rejestrujące (wykresówki);
 • obowiązki pracodawcy;
 • nowe zasady nakładania kar pieniężnych;
 • zadania praktyczne z odczytu i interpretacja zapisów na tarczach tachografu;

Moduł 2: Kontrola drogowa i w przedsiębiorstwie obowiązki i uprawnienia:

 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu transportu drogowego;
 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;

Moduł 3: Kontrola dokumentacji przy wykonywaniu transportu drogowego, lub przewóz na potrzeby własne:

 • kontrola dokumentów przy wykonywaniu transportu drogowego;
 • kontrola dokumentów przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;
 • zasady wypełniania oraz doboru w zależności od pojazdów wykonujących przewozy;
 • omówienie najczęściej pojawiających się naruszeń – wysokość kar pieniężnych;

Moduł 4: Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych:

 • dokument przewozowy;
 • kwalifikacje kierowcy;
 • obowiązkowe wyposażenie;
 • oznakowanie;
 • przewóz luzem, w sztukach przesyłki i cysternach;
 • wyłączenia ze stosowania przepisów ADR;
 • typowe naruszenia;

Moduł 5: Procedury administracyjne podczas kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie:

 • protokół z kontroli;
 • wszczęte postępowanie;
 • decyzja administracyjna;
 • procedury odwoławcze;

Moduł 6: Szkolenie przyszłych przedsiębiorców do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu przewozu osób i rzeczy w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym z tematów:

 • podstawowe obowiązki i prawa przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy Rzeczy,
 • przepisy dotyczące znajomości i stosowania tachografów w pojazdach;
 • przepisy określające zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy;
 • szczegółowe przepisy określające wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym rzeczy;
 • kompetencje administracji rządowej i samorządowej w zakresie transportu drogowego;
 • struktury i zasady organizacji rynku krajowego drogowego transportu rzeczy;
 • przepisy dotyczące kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy;
 • uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego;
 • konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące przewozów rzeczy;
 • dopuszczanie do zawodu i rynku przewoźnika międzynarodowego transportu drogowego;
 • przewozy kabotażowe;

Moduł 7: Zabezpieczenie ładunku oraz przewozy pojazdami nie normatywnymi:

 • sposoby zabezpieczeń;
 • elementy wyposażenia służące do zabezpieczeń ładunków;
 • przewóz różnych ładunków i metody ich zabezpieczeń;
 • przykłady zabezpieczeń;
 • wypadki drogowe, wywołane złym zabezpieczeniem ładunków;
 • zasady kontroli pojazdów nie normatywnych;
 • sankcje karne;

Moduł 8: Szkolenie przygotowujące Kierowców do egzaminów związanych z przewozem towarów niebezpieczne zgodnie z europejską umową ADR.

Moduł 9: Tachografy cyfrowe:

 • obowiązek instalacji;
 • budowa systemu tachografów cyfrowych;
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców;
 • prawa i obowiązki kierowców;
 • odczyt zapisów na tachografach cyfrowych;
 • wyłączenia z obowiązku montowania i używania tachografów;
 • ćwiczeni praktyczne z symulatorem tachografu cyfrowego (SIEMENS VDO);

Moduł 10: Istotne zmiany dla wykonujących transport drogowym:

 • wymagania warunkujące utrzymanie licencji na krajowy i międzynarodowy przewóz osób i rzeczy;
 • nowe warunki wykonywania zawodu „zarządzającego transportem”;
 • pojęcie dobrej reputacji;
 • nowe sposoby poświadczania zdolności finansowej przedsiębiorców;
 • zawieszanie i cofanie licencji, kontrola nieprzerwanego spełniania przez przedsiębiorców warunków dopuszczenia do zawodu przewoźnika;
 • stwierdzanie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi;
 • każdy przewoźnik będzie musiał posiadać odpowiedni lokal i bazę eksploatacyjną!
 • za co można utracić certyfikat kompetencji zawodowych?

Moduł 11: System Elektronicznego Poboru Opłat (SEPO):

 • kogo dotyczy SEPO;
 • zasady funkcjonowania SEPO;
 • kontrola SEPO;
 • zasady naliczania kar;

Moduł 12: SENT – System monitorowania drogowego przewozu towarów:

 • zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;
 • rodzaje towarów objętych systemem monitorowania SENT;
 • przewozy nie objęte SENT;
 • środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów;
 • trasa przewozu a niezbędne informacji do rejestru;
 • zasady kontroli przewozu towarów;
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów w ramach SENT:
  • podmiotu wysyłającego;
  • podmiotu odbierającego;
  • przewoźnika;
  • kierującego środkiem transportu;
 • sankcje karne za nie przestrzeganie zasad monitorowania przewozu drogowego;

Moduł 13: Kurs na tak zwane „nalewaki”

Szkolenie  dotyczy napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas. Kurs ten kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT),  kwalifikacje te  są potrzebne pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, których zakres pracy obejmuje napełnianie i opróżnianie zbiorników takich jak cysterny.

Moduł 14 : Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

Szkolenia transportowe prowadzone w formie modułowej wyceniane są indywidualnie – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.