Press "Enter" to skip to content

Szkolenia transportowe

W oparciu o wieloletnie doświadczenia naszej kadry szkoleniowej oraz różnorodne potrzeby sygnalizowane przez przedstawicieli firm transportowych i kierowców zawodowych stworzyliśmy dla Państwa modułowy system szkoleń transportowych. Nasza oferta obejmuje 11 samodzielnych modułów szkoleniowych, które można ze sobą dowolnie zestawiać w zależności od Państwa bieżących potrzeb:

Moduł 1 – Kontrola czasu pracy kierujących pojazdami samochodowymi:

 • czas jazdy ciągłej i dziennej,
 • odpoczynek dzienny i tygodniowy,
 • przyrząd kontrolny (tachograf),
 • zapis awaryjny.
 • tarcze rejestrujące (wykresówki),
 • obowiązki pracodawcy,
 • zasady nakładania kar pieniężnych,
 • zadania praktyczne z odczytu i interpretacja zapisów na tarczach tachografu.

Moduł 2 – SENT – System monitorowania drogowego przewozu towarów

 • Zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;
 • Rodzaje towarów objętych systemem monitorowania SENT
 • Przewozy nie objęte SENT
 • Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów
 • Trasa przewozu a niezbędne informacji do rejestru
 • Zasady kontroli przewozu towarów
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów w ramach SENT
 • podmiotu wysyłającego
 • podmiotu odbierającego
 • przewoźnika
 • kierującego środkiem transportu
 • Sankcje karne za nie przestrzeganie zasad monitorowania przewozu drogowego
 • Projekty zmian do ustawy, śledzenie pojazdu NOWE obowiązki dla uczestników systemu nadzoru nad transportem.

Moduł 3 – Kontrola dokumentacji przy wykonywaniu transportu drogowego, lub przewóz na potrzeby własne:

 • kontrola dokumentów przy wykonywaniu transportu drogowego,
 • kontrola dokumentów przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
 • omówienie najczęściej pojawiających się naruszeń – wysokość kar pieniężnych.

Moduł 4 – Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych:

 • dokument przewozowy,
 • kwalifikacje kierowcy,
 • obowiązkowe wyposażenie,
 • oznakowanie,
 • przewóz luzem, w sztukach przesyłki i cysternach,
 • wyłączenia ze stosowania przepisów ADR,
 • typowe naruszenia.

Moduł 5 – Procedury administracyjne podczas kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie:

 • protokół z kontroli,
 • wszczęte postępowanie,
 • decyzja administracyjna,
 • procedury odwoławcze.

Moduł 6 – Szkolenie przyszłych przedsiębiorców do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu przewozu osób i rzeczy w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym z tematów:

 • podstawowe obowiązki i prawa przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy rzeczy,
 • przepisy dotyczące znajomości i stosowania tachografów w pojazdach,
 • zakres dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • przepisy określające zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy
 • szczegółowe przepisy określające wymagane dokumenty w krajowym transporcie drogowym rzeczy
 • kompetencje administracji rządowej i samorządowej w zakresie transportu drogowego
 • struktury i zasady organizacji rynku krajowego drogowego transportu rzeczy
 • przepisy dotyczące kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy
 • uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i innych organów ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów transportu drogowego
 • konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące przewozów rzeczy
 • dopuszczanie do zawodu i rynku przewoźnika międzynarodowego transportu drogowego
 • przewozy kabotażowe
 • zadania praktyczne: czas pracy jazdy, inwestycje, rozliczanie kosztów płac.

Moduł 7 – Zabezpieczenie ładunku oraz przewozy pojazdami nie normatywnymi:

 • sposoby zabezpieczeń,
 • elementy wyposażenia służące do zabezpieczeń ładunków,
 • przewóz różnych ładunków i metody ich zabezpieczeń,
 • przykłady zabezpieczeń,
 • wypadki drogowe, wywołane złym zabezpieczeniem ładunków,
 • sankcje karne.
 • zasady kontroli pojazdów nie normatywnych,
 • sankcje karne.

Moduł 8 – Szkolenie przygotowujące Kierowców do egzaminów związanych z przewozem towarów niebezpieczne zgodnie z europejską umową ADR.

Moduł 9 – Tachografy cyfrowe:

 • obowiązek instalacji,
 • budowa systemu tachografów cyfrowych,
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców,.
 • prawa i obowiązki kierowców,
 • odczyt zapisów na tachografach cyfrowych,
 • wyłączenia z obowiązku montowania i używania,
 • ćwiczenia praktyczne z symulatorem tachografu cyfrowego (SIEMENS VDO).

Moduł 10. Istotne zmiany dla wykonujących transport drogowy:

 • wymagania warunkujące utrzymanie licencji na krajowy i międzynarodowy przewóz osób i rzeczy,
 • nowe warunki wykonywania zawodu „zarządzającego transportem”,
 • pojęcie dobrej reputacji,
 • nowe sposoby poświadczania zdolności finansowej przedsiębiorców,
 • zawieszanie i cofanie licencji, kontrola nieprzerwanego spełniania przez przedsiębiorców warunków dopuszczenia do zawodu przewoźnika,
 • stwierdzanie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
 • obowiązek posiadania odpowiedniego lokalu i bazy eksploatacyjnej przez przewoźnika,
 • za co można utracić certyfikat kompetencji zawodowych?

Moduł 11 – Elektroniczny pobór opłat (SEPO):

 • kogo dotyczy SEPO,
 • zasady funkcjonowania SEPO,
 • kontrola SEPO,
 • zasady naliczania kar.

Inne szkolenia wg. Zamówienia indywidualnego klienta

Po każdym zakończonym module szkoleniowym nasz ekspert odpowiada na pytania uczestników szkolenia związane z omawianą tematyką.